logo

Ubytovací řád Penzionu Na Dlouhé

 1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem,
 3. Záloha je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 14 dní před datem příjezdu je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.
 4. Storno podmínky:

  • zrušení rezervace 13 – 7 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny
  • zrušení rezervace 6 – 2 kalendářních dnů před datem příjezdu 75% ceny
  • zrušení rezervace v průběhu 24 hodin před datem příjezdu 100% ceny

  Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu:
  Penzion Na Dlouhé
  Dlouhá 261
  Uherské Hradiště
  nebo e-mailem uvedeným v sekci "Kontakty".

  Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení.

  (!) U rezervací pro období Letní filmové školy a Slavností vín a dalších provozovatelem vybraných termínů je záloha na ubytování nevratná.

 5. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 14:00 hod, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 6. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 7. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 8. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 9. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených před vjezdem do areálu penzionu anebo přímo v jeho areálu.
 10. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.
 11. 11. Na pokojí a ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Kouřením je myšleno i kouření z okna. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 5000 Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z ubytovacího zařízení
 12. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid. Nedodržením nočního klidu vzniká provozovateli právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z ubytovacího zařízení.
 13. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.
 15. Psi i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.
 16. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 17. Na pokoji není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 18. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 19. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře a uzavírat vrata aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu.

  Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 20. Hosté Penzionu Na Dlouhé nejsou oprávněni umožnit vstup do penzionu osobě, která nebyla evidována pracovníkem recepce Penzionu Na Dlouhé.
 21. Hosté Penzionu Na Dlouhé jsou oprávněni přijímat na pokojích návštěvy pouze po předchozím nahlášení na recepci penzionu.
 22. V případě, že host Penzionu Na Dlouhé umožní přenocovat nenahlášené osobě v prostorách Penzionu, provozovatel nebo jeho zástupce má právo pokutovat hosta ve výši 2.000 Kč a bez náhrady hosta a nenahlášenou osobu ihned vystěhovat z ubytovacího zařízení
 23. Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 24. Jako místo určené pro odkládání věcí, které mají vyšší hodnotu - například peníze, cennosti, šperky a podobně - je určen trezor v pokoji hosta. Toto se týká penzionu včetně jeho parkoviště, které není hlídané. Pokud charakter věci nedovolí úschovu cenností v trezoru umístěného v pokoji ubytovaného, je k dispozici na vyžádání firemní trezor.
 25. Parkoviště vyhrazené pro hosty v areálu penzionu není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.
 26. Všichni hosté ubytovaní v penzionu Na Dlouhé jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. Tím, že se host ubytuje v Penzionu Na Dlouhé, s tímto ubytovacím řádem souhlasí. V případě, že ubytovací řád Penzionu Na Dlouhé poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo hosta ihned vystěhovat a bez náhrady.
Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Logo bottom
Najdete nás na adrese:
Penzion Na Dlouhé
Dlouhá 261
686 01 Uherské Hradiště


Informace o způsobu zpracování a ochrany osobních údajů fyzických osob naleznete zde.

Kontakt:
Telefon: 777 764 699
E-mail: recepce@penzion-nadlouhe.cz
www.penzion-nadlouhe.cz
Provozovatel:
HARDMAN UH a.s.
Dlouhá 688
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 26215951
DIČ: CZ26215951
Navštivte nás na Google+